Algemene Voorwaarden Budget Living BV Meubelen


Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Budget Living Meubelen, en een Wederpartij waarop Budget Living Meubelen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Artikel 2. Offertes

Opdrachtbevestigingen en tarieven op website

De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven. 

Alle offertes van Budget-Living zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 1 maand na datum van uitgifte. 

Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. Budget-Living kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 3 Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten 


1.Budget Living doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal Budget-Living de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen Budget Living niet mogelijk is langer duurt dan 12 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

2. Budget Living bezorgt tot de eerste deur begane grond. Bij goed bereikbare plaatsen is Budget-Living bereid te helpen de meubelen op de gewenste plaats te zetten. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

3. Budget Living brengt een bedrag in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten.

4. Alle producten van Budget Living worden special voor u (eventueel op maat) gemaakt! Hierdoor is het voor Budget Living onmogelijk om bestelde producten via de webshop of eventueel middels een offerte terug te nemen.

5. Reeds bestelde producten via de webshop van Budget Living of middels een offerte kunnen ten alle tijden geannuleerd worden, mits deze nog niet in het productieproces zitten. Hiervoor moet u telefonisch contact opnemen op met ons.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed Budget Living Meubelen zal de afnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Budget Living Meubelen de afnemer hierover zo snel mogelijk inlichten. 

Artikel 5 Garantie 


Budget Living Meubelen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is Budget Living Meubelen verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Budget Living Meubelen kan ervoor kiezen de meubelen te herstellen dan wel te vervangen. 
Goederen moeten voor herstel bij Budget Living Meubelen afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal Budget Living Meubelen een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen. 
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Budget Living Meubelen, afnemer of derden wijzigingen hebben aangewend aan de goederen die geleverd zijn.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

De betaling dient vooraf of tijdens de aflevering van de producten contant of per bank (pin/overschrijving) gedaan te worden.

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. Indien Budget-Living aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order. 

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Budget-Living aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Budget-Living toegerekend kunnen worden; 
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
3. Budget-Living is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder verstaan we eventueel sappen ( vb. hars of e.d.) die uit het meubel kunnen lopen en schade kunnen aanrichten aan uw inrichting ( v.b. parket of iets dergelijks).
4. Budget-Living bezorgt de goederen tot de eerste deur begane grond. Indien Budget-Living helpt met het op de plaats brengen van de goederen is eventuele schade ontstaan tijdens het helpen plaatsen voor rekening van de afnemer.                


Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen 


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Budget-Living partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Wijzigingsrecht

Budget-Living, behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel en winkel tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Budget-Living. 

Op alle overeenkomsten, gesloten met Budget-Living, is Nederlands recht van toepassing.

Laagste prijs garantie:

Wil je aanspraak kunnen maken op deze prijsgarantie dan gelden een aantal voorwaarden.De prijzen en producten moeten goed vergelijkbaar zijn en door Budget Living controleerbaar zijn.

- Het elders door jou aangetroffen artikel moet volkomen identiek zijn aan ons product! 

- Het product dient middels een webshop verkocht te worden en een nederlands fabrikaat te zijn!

- Het product mag geen showroom model zijn of een aktie/aanbieding!

 

 

Budget Living BV. 

KvK Leeuwarden nr. 72765542

BTW nr. 109221631B01 ingeschreven te Leeuwarden

Copyright © 2013 Budget-Living